Možnosti financování

Aktualita ze dne 19.12.2017


PROGRAM NA PODPORU OCHRANY PRŮMYSLOVÝCH PRÁV - CZECHINVEST

Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví
 


ŽÁDOSTI LZE PODÁVAT OD 03.01.2018 DO 31. 12. 2018:

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-vi-projekt-ochranu-prav-prumysloveho-vlastnictvi/

Dovolujeme si Vás upozornit na možnost využít finanční podpory pro Vaše projekty v rámci programů a fondů EU – získání průmyslově-právní ochrany vynálezů v podobě patentů a dalších práv. Malé a střední podniky a fyzické osoby, veřejné výzkumné instituce a vysoké školy mohou získat dotace ve výši 100 000 – 1 mil. Kč. Dotace jsou určeny ke krytí výdajů za oprávněné zástupce (tedy zejména patentové zástupce), překlady a správní poplatky.
 

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a středníky podniky splňující podmínky stanovené v Doporučení 2003/361/ES
 • veřejná výzkumná instituce
 • vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání vykonávající činnost na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována v min. hodnotě 100 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak
 • míra podpory:

– podnikatelský subjekt, který je malým a středním podnikem: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
– veřejná výzkumná instituce: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
– vysoká škola: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:

– zveřejnění přihlášky vynálezů,
– udělení patentů,
– udělení ochranných známek,
– udělení užitných vzorů,
– udělení průmyslových vzorů.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • služby oprávněných zástupců
 • překlady
 • správní poplatky

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska splnění formálních podmínek přijatelnosti

Systém sběru žádostí:

 • průběžný