ÚPV

Úřad průmyslového vlastnictví

Udělování dodatkových osvědčení k patentu

Úřad uděluje na látky chráněné na území České republiky platným patentem dodatková ochranná osvědčení, jestliže jsou účinnými látkami přípravků, které před uvedením na trh podléhají registraci podle zvláštních právních předpisů.

Dokumenty

Objednávkový formulář k podání přihlášky vynálezu:

Odkazy a zdroje

Zvolte některou z následujících možností:

Správní poplatky

Výši a způsob placení poplatků Úřadu průmyslového vlastnictví v ČR ve věcech ochrany práv k vynálezům stanovuje zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Úřad vybírá zejm. tyto poplatky:

-       vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů

Od podání přihlášky až po udělení mezinárodního patentu

Mezinárodní přihlášku podle PCT mohou podat občané členských států nebo ten, kdo má v členském státě pobyt nebo sídlo. Přihlašovatel může v mezinárodní patentové přihlášce uplatnit prioritu z dřívější přihlášky podané v některém členském státě Pařížské unijní úmluvy do 12ti měsíců od data nárokované priority.

Řízení před Úřadem

„Řízení o udělení patentu je zahájeno podáním přihlášky vynálezu u Úřadu – od tohoto okamžiku vzniká přihlašovateli právo přednosti.“

Podmínky udělení patentu

„Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.“

Patenty jsou udělovány na vynálezy, které splňují podmínky stanovené zákonem - jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.

Syndikovat obsah